چی میشنوی ؟ صدای حیوانات !

Watch This video then review flashcards

آیا چیزی را می شنوید؟ این می تواند یک حیوان باشد! در این اهنگ شما با صدا و اسم حیوانات اشنا میشوید

Write your comment

  • Like