شیمی دوازدهم فصل 1

هوا، آب، پوشاک، بدن و زمین از جمله موهبت های الهی هستند که پیوسته باید برای پاکیزه نگهداشتن آنها بکوشیم. پاکیزگی رفتاری شایسته، نشاط آور و مایه آرامش است که بستری مناسب برای سلامت، رشد و بالندگی انسان و جامعه فراهم می کند. انسان ها با الهام از طبیعت و شناخت مولکول ها و رفتار آنها، راهی برای زدودن آلودگی ها پیدا کردند. راهی که با استفاده از مواد شوینده هموارتر می شود.

Write your comment

  • Like