شیمی دوازدهم فصل 2

پدیده های طبیعی همچون تندر و آذرخش نشان می دهند كه انرژی ممكن است به شكل انرژی الكتریكی میان سامانه واكنش و محیط پیرامون جاری شود. پدیده هایی از این دست كه از ماهیت الكتریكی ماده سرچشمه می گیرند سبب شد تا تلاش برای شناسایی واكنش هایی که شامل داد و ستد الكترون هستند به شکل هدفمند دنبال شود. واکنش هایی که مبنای تولید انرژی الکتریکی هستند. تولید انرژی الکتریکی پاک و ارزان دستاوردی از ...

Write your comment

  • Like