انگلیسی

136 - 144 / 150

Ordering

Touchstone 1

Touchstone 1

By tina Salehi
Number of cards 977
0Sales
20
Top Notch 3

Top Notch 3

By tina Salehi
Number of cards 1,439
0Sales
39
Top Notch 2

Top Notch 2

By tina Salehi
Number of cards 1,406
0Sales
39
Top Notch 1

Top Notch 1

By tina Salehi
Number of cards 1,835
0Sales
51
Top Notch - Fundamentals B

Top Notch - Fundamentals B

By tina Salehi
Number of cards 355
0Sales
9
Top Notch - Fundamentals A

Top Notch - Fundamentals A

By tina Salehi
Number of cards 300
0Sales
9
American English File 5

American English File 5

By tina Salehi
Number of cards 965
0Sales
27
American English File 4

American English File 4

By tina Salehi
Number of cards 969
0Sales
27
American English File 3

American English File 3

By tina Salehi
Number of cards 809
0Sales
23
Touchstone 1
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های تاچ استون در 4 جلد از دوره مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. این سری کتاب ها در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است . سطح مبتدی به شما کمک میکند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و در رابطه با اوقات فراغت، اشیاء و عادات غذایی و ... صحبت کنید .
20
Top Notch 3
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
39
Top Notch 2
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
39
Top Notch 1
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
51
Top Notch - Fundamentals B
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
9
Top Notch - Fundamentals A
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
9
American English File 5
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح پنج از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.
27
American English File 4
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح چهار از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.
27
American English File 3
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح سه از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باش
23